Hvad kan vi hjælpe dig med?

Generelle vilkår

DenLilleTjeneste.dk er en hjemmeside, som formidler kontakt mellem personer, der har brug for hjælp med praktiske opgaver og personer, som udfører disse opgaver. Venligst læs disse generelle vilkår grundigt igennem inden du benytter dig af vores tjeneste. Når du anvender tjenesten på hjemmesiden accepterer du samtidig disse generelle vilkår samt vores øvrige regler og vilkår. Såfremt du ikke overholder vores regler og vilkår, kan du desværre ikke købe eller sælge opgaver via DenLilleTjeneste.dk. Du skal være over 18 for at gøre bruge af vores tjeneste.

Følgende vilkår gælder ved anvendelsen af DenLilleTjeneste.dk.

Personer, som udfører opgaver, samt personer, der søger hjælp til udførelsen af opgaver, kaldes i det følgende for ”anvendere”.

1. Anvendere af hjemmesiden DenLilleTjeneste.dk indgår aftale direkte med hinanden. DenLilleTjeneste.dk er ikke aftalepart og tager derfor ikke del i aftalen mellem anvendere, men er derimod udelukkende formidler af kontakten mellem anvendere, samt bistår med betalingen mellem anvendere ved at henvise til en betalingsløsning, som stilles til rådighed af tredjemand.

2. DenLilleTjeneste er en kommunikationsplatform for praktiske opgaver. DenLilleTjeneste.dk er ikke en arbejdsformidling og fungerer således ikke som arbejdsgiver eller arbejdstager for anvendere.

3. Betaling for en udført opgave sker elektronisk via løsningen, som stilles til rådighed fra PayPal og Trustly. Når en opgave er udført skal bestilleren overføre pengene til den, som har udført opgaven. DenLilleTjeneste.dk tager 16% i provision af udføreren som vederlag for formidlingen af opgaven og for at dække transaktionsomkostninger og moms. 

4. DenLilleTjeneste.dk tager ikke del af interaktionen mellem anvendere. DenLilleTjeneste.dk har hellen ingen kontrol over, eller noget ansvar for, kvaliteten, timingen, helt eller delvis mislykket udførelse af en opgave, samt nogen anden del af udførelse af opgaven mellem anvendere.

5. DenLilleTjeneste.dk kan på grund af internettets natur ikke indestå for, at en anvender, er den, som den pågældende udgiver sig for at være. Ved kommunikation og aftaleindgåelse med en anden anvender bør der altid udvises forsigtighed og sund fornuft.

6. Eftersom DenLilleTjeneste.dk udelukkende formidler opgaver og ikke er involverede i den direkte kontakt mellem anvendere, skal eventuelle tvister eller uoverensstemmelser vedrørende en opgave løses direkte af anvenderne.

7. DenLilleTjeneste.dk påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på person eller ting, som er opstået i forbindelse med løsningen af en opgave eller ved kommunikation mellem anvenderne. Skulle der opstå problemer, herunder men ikke begrænset til bedrageri/tyveri/andre uretmæssige gerninger er dette uvedkommende for DenLilleTjeneste.dk og sådanne tvister skal løses direkte mellem anvenderne. DenLilleTjeneste.dk fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar for anvenderes handlinger og undladelser.

8. Opgaver, som er påbegyndt kan ikke afbrydes uden, at det aftalte beløb skal betales til personen, som løser opgaven. Opgaver kan alene aflyses i rimelig tid, inden opgaven burde have været udført.

9. Anvendere, som lægger en opgave op på hjemmesiden, skal betale personen, som udfører opgaven, med mindre andet er aftalt.

10. Alle rettigheder til tekst, billeder, film, kode, design, musik m.m. på hjemmesiden tilhører DenLilleTjeneste.dk og må ikke kopieres uden skriftligt samtykke fra DenLilleTjeneste.dk.

11. DenLilleTjeneste.dk forbeholder sig retten til at publicere information om opgaver eller dele heraf på andre hjemmesider i markedsføringsøjemed samt til brug for artikler i aviser, magasiner og tidsskrifter m.v.

12. DenLilleTjeneste.dk tilbyder et antal funktioner, hvoraf visse er gratis og andre koster penge. DenLilleTjeneste.dk forbeholder sig retten til løbende at ændre sine priser. Endvidere forbeholder DenLilleTjeneste.dk sig retten til i fremtiden at tage sig betalt for tjenester, som i dag er gratis.

13. DenLilleTjeneste.dk kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab, omkostninger, forsinkelser eller andre konsekvenser, som følge af driftsstop eller i tilfælde af at hjemmesiden er ude af funktion.

14. DenLilleTjeneste.dk ejer databasen over anvendere. Denne database bytter ikke automatisk ejer ved en eventuel overdragelse af hjemmesiden til en ny ejer.

15. Den, som anvender DenLilleTjeneste.dk, skal altid registrere korrekte kontaktoplysninger. Dette indebærer korrekt navn, adresse, telefonnummer, e-mail samt anden relevant information. Såfremt du udelukkende anvender mobiltelefon, skal telefonnummeret være registreret med navn hos en mobiloperatør. Visse personlige oplysninger skjules for offentligheden, men findes tilgængelige hos DenLilleTjeneste.dk.

16. Din profil på DenLilleTjeneste.dk er personlig, og du må kun have én aktiv profil. Såfremt du opretter mere end én profil, vil samtlige profiler blive slettet. Anvenderne er selv ansvarlig for at holde password og anden vigtig information fortrolig. Anvendere er ansvarlig for den aktivitet, som finder sted under den pågældendes profil ved anvendelse af korrekt password. Har du mistanke om, at en uvedkommende anvender din profil, skal du straks kontakte DenLilleTjeneste.dk.

17. Opgaver, som opfordrer til at bryde loven eller som indeholder ulovligt indhold, eller som på anden måde kan virke stødende er ikke tilladte. Det er heller ikke tilladt at linke til andre hjemmesider med sådant indhold.

18. Anvendere må ikke kontakte hinanden med spam-lignende indhold eller meddelelser. Med spam-lignende forstås sådanne meddelelser, som ikke er relevante for den konkrete opgave. Det er heller ikke tilladt at markedsføre andre Internettjenester, virksomheder, sites eller produkter, samt at indsamle navn og/eller e-mailadresser uden anvenderens skriftlige samtykke.

19. Anvenderne skal overholde dansk lovgivning når DenLilleTjeneste.dk benyttes. Dette betyder blandt andet at ophavsretligt beskyttet materiale ikke må spredes eller tilgængeliggøres, samt at andre ulovlige handlinger såsom racisme, trusler, mobning, injurier kan føre til politianmeldelse.

20. Samtlige vilkår for DenLilleTjeneste.dk finder anvendelse, også ved ændringer foretaget efter registrering af en opgave. Hvis du ændrer indholdet af din opgave, vil det nye indhold granskes igen.

21. Overtrædelse af vores vilkår kan føre til udelukkelse fra DenLilleTjeneste.dk. Grovere overtrædelser vil blive anmeldt til politiet. DenLilleTjeneste.dk forbeholder sig retten til at afgøre, om en anvender, har overtrådt reglerne.

22. DenLilleTjeneste.dk kan når som helst lukke en konto/profil. Såfremt dette sker, vil anvenderen modtage skriftlig information fra DenLilleTjeneste.dk

23. Når du opgiver og indsender personoplysninger til DenLilleTjeneste.dk, giver du samtidig dit samtykke til, at DenLilleTjeneste.dk behandler disse oplysninger med det formål at stille tjenester og skriftligt materiale til rådighed på hjemmesiden DenLilleTjeneste.dk. Anvendere kan til en hver tid tilbagekalde dette samtykke og inaktivere kontoen/profilen. Anvendere kan også få besked om, hvorledes oplysningerne anvendes, ved at sende en mail med konkrete spørgsmål til info@denlilletjeneste.dk.

24. Alle forsøg på at hacke DenLilleTjeneste.dk vil blive politianmeldt. Det er ikke tilladt at lægge billeder op, som kan indeholde virus, eller uploade kode, som kan forårsage skade på hjemmesiden eller på personer, som besøger hjemmesiden.

25. Anvendere er personlig ansvarlig for opgavens indhold, herunder at der gives korrekte oplysninger, samt udførelsen af de udbudte tjenester. Anvendere er desuden ansvarlige for at skadesløsholde DenLilleTjeneste.dk for enhver skade eller tab der måtte opstå, som følge af at han/hun ikke har overholdt disse vilkår eller i øvrigt har handlet groft uagtsomt.

26. Det påhviler anvenderne at blive enige med den anden part om vilkårene for køb eller udførelse af en opgave. DenLilleTjeneste.dk tager ikke ansvar for aftaler mellem anvendere, men vil altid forsøge at gøre det så smidigt som muligt for samtlige anvendere.

27. Anvendere er selvstændige opdragsgivere/opdragstagere og har ikke ret til at repræsentere DenLilleTjeneste.dk eller foretage retshandlinger i DenLilleTjeneste.dk’s navn. DenLilleTjeneste.dk kan på ingen måde anses som en arbejdsgiver eller som part i et ansættelsesforhold i forhold til anvenderne. Den, som lægger en opgave op på DenLilleTjeneste.dk, kan således under ingen omstændigheder kræve erstatning eller anden kompensation fra DenLilleTjeneste.dk som følge af eventuelle mangler eller forsinkelse ved opgavens udførelse.

28. DenLilleTjeneste.dk har ret til at gemme al information om en konto/profil samt til at tilgængeliggøre denne information påhjemmesiden, selv efter en konto er inaktiveret. Årsagen til dette er, at der altid findes visse baggrundsinformationer, samt at det ikke er muligt at slette al information, når en konto ophører med at eksistere.

29. DenLilleTjeneste.dk anbefaler, at hjemmesiden ikke anvendes til at søge hjælp med børnepasning eller lignende opgaver, som vedrører relationer med mindre børn.

30. DenLilleTjeneste.dk forbeholder sig ret til at sende nyhedsbrev og lignende information ud til anvendere af hjemmesiden.

Disse regler og vilkår opdateres løbende og kan ændres uden varsel. Du bør derfor med jævne mellemrum gå DenlilleTjeneste.dk’s regler og vilkår igennem.

31. Den Lille Tjeneste ejes og drives i Danmark af HIHD, Sverige. For mere information se www.hinnerdu.se.

 

SKATTEREGLER

Al information i dette afsnit er udelukkende vejledende
og skal på ingen måde opfattes som rådgivning eller faktuel information.
Indholdet i afsnittet skal derimod opfattes som en kort guide og sammenfatning
af visse af de vigtigste skatteregler, som gælder ved udførelsen af opgaver
formidlet af DenLilleTjeneste.dk.

DenLilleTjeneste.dk tager ikke ansvar for informationen i
dette afsnit, og vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at skattereglerne løbende
kan ændres, hvorfor det påhviler alle anvendere altid at holde sig opdateret om
og overholde de til enhver tid gældende regler.

DenLilleTjeneste.dk vil altid forsøge at holde dette
afsnit opdateret, men i og med at lovgivningen kan ændres løbende, er det ikke
sikkert at informationen afspejler gældende lovgivning.

Såfremt du er usikker på, hvilke regler som gælder for
dig ved udførelsen af opgaver, anbefaler vi, at du konkakter dit lokale
skattecenter eller søger yderligere information på SKAT’s hjemmeside www.skat.dk.

Forholdet mellem anvendere ved udførelsen af en opgave er
ikke et ansættelsesforhold, men derimod et forhold hvor udføreren af en opgave
leverer en ydelse til modtageren. Betalingen mellem anvendere for den udførte
ydelse er således ikke løn, men skal derimod anses som vederlag for den udførte
ydelse. Du vil heller ikke krav på feriepenge efter ferielovens regler.

Du, som udfører opgaver, vil normalt skulle overholde
følgende hovedregler:

Du skal have et dansk CPR-nummer, samt betale skat og
AM-bidrag af det vederlag, som du modtager ved udførelsen af en opgave. Hvis du
udfører opgaver for mere end 50.000 kr. om året skal du desuden momsregistreres
og have tildelt et CVR-nummer. For mere information se www.cvr.dk.

Det påhviler dig som udfører en opgave selv at indberette
og betale skat og øvrige afgifter til SKAT i overensstemmelse med gældende
regler. Der er ikke indeholdt skat i det beløb, som du modtager fra den anden
part, og du skal derfor altid selv sørge for at opgive beløbet til SKAT som
B-indkomst.

Hvis du modtager offentlige ydelser såsom dagpenge,
efterløn, SU eller lignende, skal du være opmærksom på, at vederlaget, som du
modtager for udførelsen af en opgave, kan påvirke din ret til disse ydelser.
Det er derfor en god ide at kontrollere reglerne indenfor dit specifikke område,
inden du accepterer en opgave.